Privacystatement

Doel verwerking persoonsgegevens

TOLO Toekomst in Logistiek verwerkt persoonsgegevens op basis van een wettelijke grondslag. Ze doet dat om de aan haar opgedragen wettelijke taken, zoals o.a. vastgelegd in de Wet Educatie Beroeps Onderwijs, uit te voeren en houdt zich daarbij aan de regels zoals die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uitwisseling en verwerking van persoonsgegevens

De uitvoering van de wettelijke taak brengt met zich mee dat TOLO Toekomst in Logistiek persoonsgegevens gegevens verwerkt maar ook deelt met instanties waaronder DUO en de belastingdienst. Overeenkomstig artikel 30 AVG houdt TOLO Toekomst in Logistiek hiervoor een register van verwerkingen bij.

TOLO Toekomst in Logistiek zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft en bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wetgeving is vereist. De bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn tevens vastgelegd in het register van verwerkingen.

Informatie over gegevensverwerking

TOLO Toekomst in Logistiek informeert betrokkenen in beginsel als zij gegevens van hen verwerken en heeft hiervoor voor werknemers, studenten volwassenenonderwijs en derden een privacyreglement (volwassenenonderwijs) opgesteld.

Jouw rechten als betrokkene

Medewerkers, studenten en derden waarvan TOLO Toekomst in Logistiek gegevens verwerkt, hebben als betrokkene rechten zoals vermeld in de artikelen 12 t/m 23 AVG. Hieronder valt o.a. het recht op inzage, het recht op rectificatie en het recht op gegevenswissing. Daarnaast kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw gegevens, tenzij TOLO Toekomst in Logistiek een wettelijke verplichting heeft de gegevens te verwerken.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou door TOLO Toekomst in Logistiek worden verwerkt dan kun je een schriftelijk verzoek tot inzage doen. TOLO Toekomst in Logistiek behandelt jouw verzoek zo snel mogelijk en bericht je binnen de termijnen zoals vermeld in artikel 12.3 AVG. Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen, verwijderen of aan te vullen.

Je kunt jouw schriftelijke verzoeken sturen aan:

TOLO Toekomst in Logistiek

o.v.v. Inzageverzoek persoonsgegevens

Postbus 140

8900 AC LEEUWARDEN

Functionaris Gegevensbescherming

Bij TOLO Toekomst in Logistiek is Janine de Wacht de Functionaris Gegevensbescherming, zij is te bereiken via privacy@rocfriesepoort.nl.